System Certyfikacji Biomasy na Cele Energetyczne V-BIOSS INIG

Ścieżka postępowania


 1. Podejmij decyzję o przystąpieniu Twojej firmy do Systemu certyfikacji biomasy na cele energetyczne V-Bioss INiG.
 2. Zapoznaj się z wymaganiami systemu V-Bioss INiG zapisanymi w dokumentach systemowych. Wybierz zakres certyfikacji - należy go podać we wniosku o rejestrację oraz w umowie. Zostanie on umieszczony na certyfikacie.
 3. Pobierz i wypełnij wniosek o rejestrację. Wypełniony i podpisany wniosek wyślij do Biura Systemów Certyfikacji Biomasy. W tym celu skorzystaj z jednego ze wskazanych poniżej sposobów:
  • skan wniosku wyślij pocztą elektroniczną na adres v-bioss[at]inig.pl lub
  • wyślij wniosek faksem na numer: 12 617 75 22.
  Jako potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz pocztą elektroniczną umowę oraz informacje co do dalszych kroków.
 4. Wybierz jednostkę certyfikującą z listy uprawnionych do działania w Systemie V-Bioss INiG i umów się na audyt.
 5. Audyt prowadzony jest według wewnętrznych procedur jednostki z uwzględnieniem zaleceń systemu i według listy pytań kontrolnych, która jest opracowana przez Administratora Systemu i stosowana przez wszystkie jednostki.
 6. Jeśli audyt zostanie zakończony wynikiem pozytywnym, zostanie wydany certyfikat, ważny przez 3 lata (patrz recertyfikacja).
 7. Uzyskawszy Certyfikat Twoja firma staje się pełnoprawnym uczestnikiem Systemu certyfikacji biomasy do celów energetycznych V-Bioss INiG
 8. Informacja o uzyskaniu przez Twoją firmę certyfikatu zostanie umieszczona na stronie http://v-bioss.inig.pl/ w zakładce: certyfikacja → wydane certyfikaty.

Recertyfikacja

Podmiot gospodarczy, który planuje prowadzić działalność zgodnie z wymaganiami Sytemu V-Bioss INiG, a okres ważności wydanego certyfikatu dla danego podmiotu wygasa, musi ponownie poddać się audytowi dla zachowania ciągłości certyfikacji. Konieczne jest przeprowadzenie audytu z wyprzedzeniem, tak, aby kolejny certyfikat obowiązywał od daty utraty ważności poprzedniego. Wtedy umowa podpisana z System V‑Bioss INiG pozostaje ważna, przedsiębiorca zachowuje dotychczasowy numer uczestnika, nie są wymagane żadne dodatkowe działania administracyjne i formalne z Administratorem Systemu. W przypadku utraty ciągłości certyfikatu, traci ważność umowa z Administratorem Systemu, chcąc uzyskać nowy certyfikat przedsiębiorca musi postępować, tak, jak przy pierwszej rejestracji. tzn. przysłać wniosek o rejestrację, podpisać umowę, wnieść opłatę rejestracyjną i otrzyma nowy numer uczestnika.

Zmiana danych

Jeśli w trakcie uczestnictwa w Systemie V‑Bioss INiG firma zmieni dane, które były podawane podczas rejestracji, zobowiązana jest powiadomić o tej zmianie Administratora Systemu V-Bioss INiG. Dotyczy to głównie zmiany takich danych jak: zmiana adresu firmy, zmiana osoby umocowanej do reprezentacji firmy np. prezesa, zmiana zakresu certyfikacji, dodanie lub rezygnacja z lokalizacji, zmiana jednostki certyfikującej. Zmiany należy zgłaszać na formularzu „Zmiana danych Uczestnika w Systemie V-Bioss INiG" - do pobrania tutaj.  W formularzu w pkt. "II Zmiana Danych„ w pierwszym wierszu tabeli należy wpisać stan dotychczasowy, który ulega zmianie (np. nazwę dotychczasowej jednostki certyfikującej) natomiast w wierszu drugim dane, które mają być wprowadzone po aktualizacji (np. nazwę nowej wybranej jednostki certyfikującej). W przypadku zmiany zakresu certyfikacji, w wierszu pierwszym należy wpisać pełny dotychczasowy zakres a w wierszu drugim pełny nowy zakres. W zakładce tej zamieszczono również wzór wypełnienia formularza, gdzie kolorem niebieskim wprowadzono informacje, które są podawane przez Uczestnika Systemu. Podane dane są danymi fikcyjnymi.

Po otrzymaniu zgłoszenia, w zależności od charakteru zmian, Biuro Systemów Certyfikacji podejmie odpowiednie działania, np. powiadomi jednostkę certyfikującą, przygotuje aneks do umowy.