System Certyfikacji Biomasy na Cele Energetyczne V-BIOSS INIG

O Systemie V-Bioss INIG


System V-Bioss INiG jest to system weryfikacji pochodzenia biomasy na cele energetyczne. Wdrożenie Systemu V-Bioss INiG ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na te cele, a także obowiązku wprowadzenia systemu należytej staranności, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.

Zakres terytorialny działania Systemu obejmuje cały świat. System został opracowany w oparciu o zapisy Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015r. (Dz.U. 2015, p. 478) oraz projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu weryfikacji biomasy, biopłynów, drewna innego niż pełnowartościowego oraz substratów do produkcji biogazu rolniczego oraz sposobu dokumentowania ich pochodzenia na potrzeby systemu wsparcia z dnia 2.12.2015r.

Dlaczego warto wybrać System V-Bioss INiG ?.

 • Informacje niezbędne do wypełnienia Karty Paliwa Odnawialnego przez np. producenta energii umieszczone są na jednym dokumencie (Poświadczeniu uwierzytelniającym pochodzenie biomasy).
 • Zmniejszenie obciążeń administracyjnych podmiotów w łańcuchu dostaw biomasy.
 • Zmniejszenie ryzyka związanego z poświadczaniem pochodzenia biomasy przez wytwórców energii.
 • System bilansu masy określa jednoznaczne wymagania, zapewniające identyfikowalność każdej partii biomasy.
 • Wysoki profesjonalizm dzięki połączeniu wieloletniego doświadczenia INiG-PIB oraz kompetencji jednostek certyfikujących.
 • Wykorzystanie praktycznych rozwiązań funkcjonujących w Systemie certyfikacji biokomponentów KZR INiG.
 • Jawność wymagań i dokumentów Systemu V-Bioss INiG zamieszczonych na stronie internetowej.
 • Pełna zgodność z ustawodawstwem krajowym.
 • Jednakowe wymagania dla podmiotów krajowych i zagranicznych – równe szanse, prawa i obowiązki dla wszystkich podmiotów.

Zakres certyfikacji

 • biomasa uprawiana i zbierana na terenie Unii Europejskiej i poza UE, odpady i pozostałości,
 • wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw, począwszy od producenta pierwotnego poprzez wytwórców paliwa biomasowego, pośrednika, aż do wytwórcy energii elektrycznej, ciepła i chłodu.

Struktura systemu V-Bioss INiG

Właścicielem i administratorem systemu jest Instytut Nafty  i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, reprezentowany przez Dyrektora INiG – PIB. W strukturze Instytutu wyodrębnione zostało Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy, które jest komórką odpowiedzialną merytorycznie za nadzór nad Systemem. Kierownictwo Biura posiada uprawnienia decyzyjne i nadzoruje jednostki certyfikujące działające w ramach Systemu. Jest odpowiedzialne za ustanawianie kierunków rozwoju systemu, komunikację i współpracę pomiędzy Administratorem Systemu, uczestnikami Systemu, jednostkami certyfikującymi, Radą Systemu V-Bioss INiG i zainteresowanymi stronami.

Rada Systemu V-Bioss INiG jest to zespół zewnętrznych ekspertów powołanych przez Dyrektora Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego. Do głównych zadań Rady należy: nadzór nad bezstronnością i niezależnością, przejrzystością, unikaniem konfliktu interesów pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w systemie i jednostkami certyfikującymi, rozpatrywanie skarg i wniosków, wyznaczanie kierunków rozwoju Systemu V-Bioss INiG.

Podmiot gospodarczy oznacza każdego przedsiębiorcę, uczestniczącego w łańcuchu dostaw, obracającego nieprzetworzonym surowcem, paliwem biomasowym, biopłynami, biogazem, biogazem rolniczym, odpadami i pozostałościami, zainteresowanego uzyskaniem certyfikatu V-Bioss INiG.

Jednostki certyfikujące nie są uczestnikami systemu V-Bioss INiG, a ich zadaniem jest ocena danych przedstawionych przez podmioty gospodarcze, dokumentujących zgodność z wymaganiami Systemu V-Bioss INiG. Jednostki certyfikujące są bezstronnymi, niezależnymi organizacjami, prowadzącymi działalność gospodarczą. Jednostka certyfikująca jest uprawniona do wydawania certyfikatu V-Bioss INiG oraz przeprowadza audyt uczestników systemu pod kątem zgodności ich działania z wymaganiami Systemu V-Bioss INiG. Jeśli wynik audytu jest pozytywny przedsiębiorca otrzymuje certyfikat.

Pobierz plik z prezentacją Systemu V-Bioss INIG