System Certyfikacji Biomasy na Cele Energetyczne V-BIOSS INIG

Jak wypełnić Poświadczenie uwierzytelniające pochodzenie biomasy


Numer Poświadczenia uwierzytelniającego pochodzenie biomasy nadaje sprzedający zgodnie z prowadzonym przez siebie rejestrem Poświadczeń. Numer nie może składać się wyłącznie z cyfr, co mogłoby prowadzić do dublowania numerów od różnych dostawców. Powinien on zawierać również wyróżnik literowy wskazujący na firmę np. 159/POL/16.

W punkcie 1 należy wpisać dane identyfikujące sprzedawcę: nazwę firmy, adres siedziby, nr NIP, nr uczestnika Systemu V-Bioss INiG.

W punkcie 2 Poświadczenia uwierzytelniającego pochodzenie biomasy należy wpisać: TAK. Inny wpis wyklucza udział właściciela biomasy/paliwa biomasowego w systemie V-Bioss INiG.

W punkcie 3 należy podać formę handlową sprzedawanego produktu (np. zrębka, pellet, drewno – w przypadku drewna należy podać jego sortyment).

W punkcie 4 – podać rodzaj surowca (np. słoma, łuski słonecznika, biomasa z upraw energetycznych – w tym przypadku podać jej rodzaj).

Punkt 5 dotyczy odpadów (np. trociny, zboże niepełnowartościowe) lub biomasy drzewnej pozyskanej z wycinki (np. sadów, zadrzewień przydrożnych). Wypełnia pierwszy skupujący. W przypadku, gdy przedmiotem skupu są odpady, dane należy wpisać zgodnie z informacją zawartą w Deklaracji pochodzenia odpadu/pozostałości oraz podać z jakiej gałęzi przemysłu odpad pochodzi (np. przemysł tartaczny, przemysł rolno-spożywczy). W przypadku wycinki drzew lub krzewów podać miejsce pochodzenia i nr działki. Następne przedsiębiorstwa uczestniczące w łańcuchu dostaw przenoszą informację zawartą w p. 6 Poświadczenia uwierzytelniające pochodzenie biomasy otrzymanego od swojego bezpośredniego dostawcy.

W punkcie 6 należy podać kraj pochodzenia czyli miejsce pierwszego pozyskania biomasy. Dane te wpisuje producent upraw energetycznych lub pierwszy skupujący. Następni uczestnicy łańcucha dostaw (np. pośrednik, producent paliwa biomasowego) przepisują informację dotyczącą kraju pochodzenia z p. 7 Poświadczenia uwierzytelniającego pochodzenie biomasy otrzymanego od swojego bezpośredniego dostawcy.

Punkt 7 wypełnia producent paliwa biomasowego. Następne przedsiębiorstwa uczestniczące w łańcuchu dostaw przenoszą informację zawartą w p. 8 Poświadczenia uwierzytelniające pochodzenie biomasy otrzymanego od swojego bezpośredniego dostawcy.

Punkty 8, 9, 10, 11, 12 wypełnia właściciel upraw energetycznych. Pozostali uczestnicy łańcucha dostaw przepisują dane dotyczące p. 8 – 12 wg Poświadczenia uwierzytelniające pochodzenie biomasy otrzymanego od swojego bezpośredniego dostawcy

W punkcie 13 należy wpisać datę dostawy i miejsce odbioru (nazwa firmy, adres).

W punkcie 14 należy podać łączną wielkość dostawy wymienioną na fakturze.

Punkt 15 wypełniany jest w przypadku transportu kołowego. Należy wpisać nr rejestracyjny pojazdu lub pojazdów (wraz z naczepą) transportujących daną dostawę.

Dane do punktu 16 należy wypełnić w formie tabeli – Formularza łańcucha dostaw. Należy tu podać dane firm (nazwę firmy, adres jej siedziby, adres miejsca prowadzenia działalności, w którym pozyskano/przetworzono biomasę, nr REGON, nr NIP, nr certyfikatu V-Bioss INiG, nazwę jednostki certyfikującej w systemie V-Bioss INiG, zakres certyfikacji) tj. każdego z uczestników Systemu uczestniczących w ciągu produkcyjnym danej partii produktu. Oznacza to, że odbiorca biomasy/paliwa biomasowego w p. 16 przepisuje dane firm (nazwę firmy, adres jej siedziby, adres miejsca prowadzenia działalności, w którym pozyskano/przetworzono biomasę, nr REGON, nr NIP, nr certyfikatu V-Bioss INiG, nazwę jednostki certyfikującej w systemie V-Bioss INiG, zakres certyfikacji) wymienione w Poświadczeniu uwierzytelniającym pochodzenie biomasy otrzymanym od swojego bezpośredniego dostawcy oraz dopisuje dane swojego przedsiębiorstwa. W ten sposób tworzony jest ciąg danych umożliwiający identyfikację uczestników łańcucha dostaw danej partii biomasy/paliwa biomasowego.

Przykład wypełnionego Poświadczenia